(Dansk version nedenfor)

Terms and Conditions


Validity

These terms and conditions apply unless otherwise agreed in writing upon entering into an agreement for the purchase of services, products, or services from Mentor Birgitte Hansen.
All online products, workshops, Masterclasses, and The Money School originate from Mentor Birgitte Hansen at Frisegade 46A 1., 4800 Nykøbing Falster, Denmark CVR no. 27 44 39 90 Email: info@birgitte-hansen.dk


Confidentiality

Mentor Birgitte Hansen treats all information, data, and any material that Mentor Birgitte Hansen may come into possession of in connection with the performance of tasks and mentoring services confidentially. Mentor Birgitte Hansen does not disclose such information, including the client's identity, to any third party without prior agreement with the client.


Payments

Payment terms for Online products, workshops, Masterclasses, and The Money School:
Online products, workshops, Masterclasses, and The Money School are paid upon agreement – unless otherwise agreed. Registration is binding. There will be no refunds, whether the service is used or not.

Online products, workshops, Masterclasses, and The Money School can be paid in installments for a fee. Registration is also binding for installment payments, whether the buyer chooses to discontinue their participation. If the buyer chooses to discontinue their participation, no refunds will be given.
If the payment arrangement is defaulted by the buyer, the entire amount becomes due for payment.

The claim may also be assigned to another party for collection.

The buyer is responsible for providing a functional email address for communication and delivery of online courses and products. Mentor Birgitte Hansen does not take special precautions regarding specific spam filters or dysfunctional email addresses.


Rights

Mentor Birgitte Hansen holds all rights to all material, printed and digital, made available in relation to Online products, workshops, Masterclasses, and The Money School.

Upon purchasing Mentor Birgitte Hansen's services, the buyer obtains a right to use written and digital material. The right of use is personal. All material may only be used for personal use and may not be disclosed or shared with any third party.

Material may not be used for purposes other than those for which they were purchased, including commercial use.


Liability

Any liability incurred by Mentor Birgitte Hansen in relation to its Online products, workshops, Masterclasses, and The Money School is limited to direct damage and loss. Mentor Birgitte Hansen shall under no circumstances be liable for indirect damage or loss.

The disclaimer for indirect damage and loss applies regardless of the nature of the liability and whether Mentor Birgitte Hansen has acted with simple negligence.


Choice of Law and Jurisdiction

The agreement is subject to Danish law. Any disputes between the parties shall be settled under Danish law.


Handelsbetingelser

Gyldighed

Nærværende handelsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Mentor Birgitte Hansen.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, mentor forløb, online forløb, Pengeskolen og Penge Mentor Uddannelsen udgår fra Mentor Birgitte Hansen v/Birgitte Hansen, Frisegade 46A 1., 4800 Nykøbing Falster CVR nr. 27 44 39 90 Mail: info@birgitte-hansen.dk


Fortrolighed

Mentor Birgitte Hansen behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Mentor Birgitte Hansen i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring fortroligt. Mentor Birgitte Hansen videregiver ikke sådanne informationer, herunder kundens identitet, til 3. part uden forudgående aftale med kunden.


Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms med mindre andet er angivet.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring, online forløb, Pengeskolen og Penge Mentor Uddannelsen samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring, online forløb, Pengeskolen og Penge Mentor Uddannelsen betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Der gives ikke penge retur for live eller online forløb, uanset om ydelsen bruges eller ej.

Mentorforløb, online forløb, Pengeskolen og Penge Mentor Uddannelsen kan betales i rater mod et gebyr. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling, uanset om køber vælger at afbryde sin deltagelse. Vælger køber at afbryde sin deltagelse gives der ikke penge retur.

Såfremt betalingsordningen misligholdes fra købers side, forfalder hele beløbet til betaling. Fordringen kan endvidere overdrages til anden part for inddrivelse.

Mentorforløb, kurser, workshops, 1:1 mentoring og Penge Mentor Uddannelsen afvikles på de angivne tidspunkter.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Sessioner i forbindelse med individuelt mentorforløb skal være afholdt senest 6 måneder efter køb, med mindre andet er aftalt, ellers bortfalder sessionerne. Køber er selv ansvarlig for at booke sessioner indenfor de 6 måneder fra købsdatoen.


Online produkter

Køber er ansvarlig for at levere en funktionel e-mail adresse, hvortil kommunikation samt levering af online forløb og produkter kan leveres. Birgitte Hansen tager ikke specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser.


Rettigheder

Mentor Birgitte Hansen har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentorforløb, Pengeskolen, 1:1 mentoring, online forløb samt Penge Mentor Uddannelsen.

Ved køb af Mentor Birgitte Hansens ydelser opnår køber brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.


Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Mentor Birgitte Hansen måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring, mentor forløb, online forløb, Pengeskolen samt Penge Mentor Uddannelsen, er begrænset til direkte skade og tab. Mentor Birgitte Hansen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Mentor Birgitte Hansen har handlet simpelt uagtsomt.

Mentor Birgitte Hansens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Online undervisning i investeringer er udelukkende af generel karakter. Der ydes ingen konkrete anbefalinger eller rådgivning om investeringsprodukter. Mentor Birgitte Hansen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for kundes anvendelse af den opnåede viden.


Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.